OZNÁMENIE O ZRUŠENÍ SPOLOČNOSTI BEZ LIKVIDÁCIE S PRÁVNYM NÁSTUPCOM

Vážený obchodný partner,

dovoľujeme si Vám oznámiť,

že spoločnosť KAPA DAB, spol. s r.o., so sídlom Strojnícka 2087/6, 080 06 Prešov, Slovenská republika, IČO: 31 702 422, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 2143/P (ďalej len „Zanikajúca spoločnosť alebo „KAPA DAB, spol. s r.o."), v dôsledku rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti sa zrušuje bez likvidácie a zlučuje sa so spoločnosťou KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným, so sídlom Dunajská 10, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 184 454, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10368/V (ďalej len „Nástupnícka spoločnosť").

 

V súlade s ustanovením § 69 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník dôjde v dôsledku procesu zlúčenia k zániku Zanikajúcej spoločnosti bez likvidácie s tým, že jej celé imanie prejde na Nástupnícku spoločnosť, ktorá sa stane univerzálnym právnym nástupcom Zanikajúcej spoločnosti.

 

V súvislosti s touto zmenou Vás prosíme o úpravu údajov spoločnosti KAPA DAB, spol. s r.o. vo Vašich informačných a ekonomických systémoch a evidenciách na údaje Nástupníckej spoločnosti a to ku dňu 1.5.2020:

 

Obchodné meno: KAPA-PRESS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo: Dunajská 10, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 36 184 454

DIČ: 2020044983

IČ DPH: SK 2020044983

Štatutárny orgán: JUDr. Stanislav Strapek

Registrácia: v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 10368/V

Bankové spojenie: SK64 1100 0000 0026 2181 5359

 

Nové údaje použite, prosím, aj pre všetky účtovné a obdobné obchodné dokumenty, ako sú faktúry, dodacie listy a iné účtovné doklady s dátumom vystavenia dokladu od 1.5.2020 (bez ohľadu na dátum dodania), ktoré sú určené Zanikajúcej spoločnosti, teda spoločnosti KAPA DAB, spol. s r.o.

 

Zmeny o ktorých Vás informujeme týmto listom si nevyžadujú žiadnu aktivitu na Vašej strane. Všetky platné zmluvy ku dňu 1.5.2020 so Zanikajúcou spoločnosťou KAPA DAB, spol. s r.o. zostávajú naďalej platné a účinné a nie je potrebné uzatvárať nové zmluvy resp. dodatky, ak z týchto zmlúv nevyplýva inak.

 

Vyššie uvedené zmeny neovplyvnia rozsah ani kvalitu nami poskytovaných služieb.

 

S pozdravom

 

KAPA DAB, s. r. o.

JUDr. Stanislav Strapek

konateľ'

 

PREJSŤ NA STRÁNKU

 

www.kapapress.sk